About me | Về mình


I’m a second-year college student currently studying towards a B.S. in Political Science and International Relations at Leiden University in the Netherlands. I write for DEBAT, a school-based political magazine as well as other topics related to international affairs, all of which will be posted here.

Mình là một sinh viên năm hai hiện đang học Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc Tế tại Đại học Leiden ở Hà Lan (từ 2019), hiện đang viết cho DEBAT, tờ báo của các sinh viên học chính trị trong trường. Những bài viết của mình trong tờ báo cũng như các bài viết riêng về chính trị sẽ được đăng tại đây.

Blog posts | Các bài viếtFollow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Quang Pham Vu | Phạm Vũ Thiều Quang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s